ETR

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Opola. Prowadzi obsługę administracyjną i ekonomiczną oraz organizacyjną  5 placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się w mieście Opolu.

 Są to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego dla wychowanków.

Placówkami tymi są:

 • Dom Dziecka Aleja Przyjaźni 26 45-573 Opole

 • Dom Dziecka na Pasiece Powstańców Śląskich 14 45-086 Opole

 • Dom Dziecka na Wyspie Powstańców Śląskich 14 45-086 Opole

 • Nasz Dom Krakowska 34a/1  45-076 Opole

 • Mój Dom 1- go Maja 13/3 45-068 Opole

Nadzór nad działalnością placówek prowadzi Wojewoda Opolski.

Wszystkimi placówkami wchodzącymi w skład COAPOW kieruje Dyrektor COAPOW przy pomocy kierownika i wychowawców poszczególnych placówek.

Zadaniem placówek jest:

 • zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych,

 • realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku

 • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sad postanowi inaczej

 • podejmowanie działania w celu powrotu do rodziny

 • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, stwarzanie warunków do fizycznego, psychicznego poznawczego rozwoju oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka

 • obejmowanie dziecko działaniami terapeutycznymi,

 • zapewnienie korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W OPOLU

 

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Opolu realizuje obowiązek związany ze stosowaniem środków efektywności energetycznej poprzez:

 • dokonywanie zakupów artkułów i instalacji oświetlenia charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
 • sukcesywne dokonywanie wymiany urządzeń na nowe, o niskim zużyciu energii
  i niskich kosztach eksploatacji,
 • dokonywanie zakupów urządzeń elektrycznych i energetycznych o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji,
 • dokonywanie przeglądów i regulacji szczelności okien i drzwi.

Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.coapow.opole.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2017r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.08.2022r.

Deklarację przygotowano na podstawie samooceny jednostki.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:01.12.2022r.

Stan dostępności cyfrowej

1.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– strona nie posiada czytnika ekranu
– w zamieszczonych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych
– „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo
– strona nie posiada „informacji zwrotnej

2. COAPOW nie prowadzi aplikacji mobilnych

3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt admin@coapow.opole.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 15 040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności architektonicznej.

Budynek COAPOW usytuowany jest przy drodze miejskiej co ułatwia dojazd do jednostki. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Tylne wejście przeznaczone dla pracowników obsługi i dostawców oraz wejście główne od strony ulicy przeznaczone dla pozostałych osób .
Przy budynku od strony głównego wejścia znajduje się parking.
Budynek COAPOW jest dwupiętrowy z wysokim parterem. Na parter prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową przygotowany jest dzwonek przed wejściem na schody. Na drzwiach jest informacja z nr telefonu do osoby wspomagającej osobę niepełnosprawną – w godzinach pracy COAPOW .
Biura obsługi administracyjnej, finansowej i pedagogicznej znajdują się na I piętrze, na które prowadzą schody. Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową przygotowany jest pokój na parterze, w którym osoba z niepełnosprawnościami może zaczekać na wyznaczonego pracownika i załatwić sprawę.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!