Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.coapow.opole.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2017r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.08.2022r.

Deklarację przygotowano na podstawie samooceny jednostki.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:01.12.2022r.

Stan dostępności cyfrowej

1.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– strona nie posiada czytnika ekranu
– w zamieszczonych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych
– „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo
– strona nie posiada „informacji zwrotnej

2. COAPOW nie prowadzi aplikacji mobilnych

3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt admin@coapow.opole.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 15 040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności architektonicznej.

Budynek COAPOW usytuowany jest przy drodze miejskiej co ułatwia dojazd do jednostki. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Tylne wejście przeznaczone dla pracowników obsługi i dostawców oraz wejście główne od strony ulicy przeznaczone dla pozostałych osób .
Przy budynku od strony głównego wejścia znajduje się parking.
Budynek COAPOW jest dwupiętrowy z wysokim parterem. Na parter prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową przygotowany jest dzwonek przed wejściem na schody. Na drzwiach jest informacja z nr telefonu do osoby wspomagającej osobę niepełnosprawną – w godzinach pracy COAPOW .
Biura obsługi administracyjnej, finansowej i pedagogicznej znajdują się na I piętrze, na które prowadzą schody. Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową przygotowany jest pokój na parterze, w którym osoba z niepełnosprawnościami może zaczekać na wyznaczonego pracownika i załatwić sprawę.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Posted in Bez kategorii.